Sylabus predmetu KAS114E - Kancelářské systémy (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: KAS114E
Název česky: Kancelářské systémy
Název anglicky: Office systems
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Jana Syrovátková
Vyučující: RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jana Syrovátková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je naučit studenty znalosti a dovednosti v rozsahu sylabu ECDL (European Computer Driving License): modul 2 (Používání počítače a správa souborů), modul 3 (Zpracování textu), modul 4 (Tabulkový procesor) a modul 7 (Práce s Internetem a komunikace). Dále předmět poskytne studentovi orientaci v základních typografických pojmech a aktuálně užívaných textových formátech.
 
Obsah předmětu:
1.Hlavní možnosti a nastavení operačního systému, použití nápovědy, efektivní práce v grafickém uživatelském prostředí (dotace 0/0)
2.Správa souborů a složek, komprese souborů, používání antivirového programu, správa tisku (dotace 0/0)
3.Vytváření a úprava textových dokumentů, ukládání do souborů různého typu, formátování textu, související užitečné návyky (dotace 0/0)
4.Vkládání tabulek, obrázků a kreslených objektů, hromadná korespondence, kontrola pravopisu, nastavení tisku (dotace 0/0)
5.Typografie: volba typu písma (proporce, patky, velikost), struktura (kapitoly, odstavce) a vzhled textu, nezalomitelná mezera (dotace 0/0)
6.Textové formáty RTF, PDF, doc, docx, odt vlastnosti, použití. Formáty založené na XML vlastnosti, příklady použití (dotace 0/0)
7.Práce s informačními zdroji, citace dle ČSN ISO 690 (dotace 0/0)
8.Vytváření tabulek, zadávání dat do buněk, výběr a řazení dat, ukládání do souborů různého typu, použití nápovědy (dotace 0/0)
9.Úprava formátování buněk, manipulace s řádky, sloupci a listy (dotace 0/0)
10.Základní matematické a logické vzorce, chyby ve vzorcích, vytváření grafů, nastavení tisku (dotace 0/0)
11.Internet, bezpečnostní hlediska, vyhledávání, formuláře, kopírování a stahování obsahu, nastavení webového prohlížeče (dotace 0/0)
12.Elektronická pošta a další možnosti komunikace, etika a bezpečnost, posílání a správa zpráv, tisk (dotace 0/0)
13.Opakování náročných témat (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Oborové znalosti:
Student umí:

. vysvětlit běžné výrazy z oblasti typografie, charakterizovat různé typy písma, popsat různé způsoby vyznačení struktury textu

. vysvětlit problémy související s kompatibilitou formátů pro uložení dokumentů, uvést základní vlastnosti běžně užívaných formátů pro uložení dokumentů

- vysvětlit běžné výrazy související s užíváním operačního systému, textového procesoru, tabulkového kalkulátoru a s užíváním Internetu, webových stránek a elektronické pošty

Oborové dovednosti:

Student umí:

. využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností

. vytvářet a upravovat textové dokumenty malého rozsahu

. vybrat písmo, které je vhodné pro danou situaci, vybrat formát souboru (dokumentu), který je vhodný pro dané použití

. používat v textu správné zápisy interpunkce (závorky, pomlčka, dvojtečka atd.) a výrazů s číslicemi, používat pevnou mezeru

. vytvářet tabulky, formátovat obsah buněk, upravovat řádky a sloupce v tabulce, vytvářet matematické a logické vzorce, vytvářet a upravovat grafy

. řešit každodenní úkoly spojené s vyhledáváním na Internetu, vyplňovat a odesílat internetové formuláře, ukládat či kopírovat internetový obsah

. vytvářet a posílat zprávy elektronické pošty, ukládat a otevírat přílohy, spravovat a třídit zprávy

Obecné způsobilosti: Student umí srozumitelně sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů.
 
Vstupní znalosti:
Bez vstupních požadavků
 
Způsob a metody výuky:
Účast na cvičeních je nepovinná, ale je doporučena. V případě, že látka nebyla pochopena na cvičení, je doporučeno prostudovat základní literaturu. Případné nejasnosti je možné probrat v rámci konzultačních hodin.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Praktické přezkoušení u počítače.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Účast na cvičeních0 h
Příprava na cvičení0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test0 h
Celkem0 h
 
Literatura:
Základní:
KOLEKTIV AUTORŮ. ECDL: Průvodce přípravou na testy. Computer Press, 2012. 0 ISBN 978-80-251-3144-2.
BERAN, V. a kol. Aktualizovaný typografický manuál. 3. vyd. Praha: Kafka Design, 2003. 0 ISBN 80-901824-0-2.

Doporučená:
BARILLA, J. -- DANNHOFEROVÁ, J. -- KRUCZEK, A K. Microsoft Office 2010: podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2010. 0 ISBN 978-80-251-3222-7.
ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. ÚNMZ, 2014. 0.
BITTO, O. Microsoft Windows 8: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 328 s. ISBN 978-80-251-3776-5.


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: