Sylabus predmetu CPD122E - České a československé právní dějiny I. (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
CPD122E
Název česky: České a československé právní dějiny I.
Název anglicky:
Czech and Czechoslovak Legal History
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
doc. JUDr. Vladimír Kindl (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s historickým vývojem institutu právo na území dnešní České republiky, resp. mezi lety 1918 - 1992 na území bývalého Československa. Studentům budou vysvětleny kořeny dnešních právních institutů i instituty již překonané, historické mechanismy vytváření, aplikace a interpretace práva, dostanou informace o obsahu nejvýznamnějších normativních aktů i literárních spisů o právu, bude též popsána posloupnost orgánů moci zákonodárné, justiční i výkonné a administrativní moci a konečně bude načrtnuta i geneze a evoluce právnického stavu a právnických profesí. Charakter předmětu je znalostní a specializační.
 
Obsah předmětu:
1.Počátky práva na území českých zemí (9. - poč. 13. stol.). (dotace 0/0)
2.
Pokusy o kodifikaci a kodifikace práva v době předhusitské (zemské a horní právo). Kultura právních knih. (dotace 0/0)
3.
Kodifikace práva šlechtického a městského ve stavovské monarchii. (dotace 0/0)
4.
Struktura orgánů soudní aplikace práva v období stavovské monarchie. Procesní právo v téže době. (dotace 0/0)
5.
Právní zakotvení absolutistického systému. Správní a soudní organizace pobělohorských Čech a Moravy. (dotace 0/0)
6.Osvícenské reformy a jejich projevy v právní sféře. Kodifikace trestního, procesního a civilního práva. (dotace 0/0)
7.
Politické hospodářské a hlavní právní změny v revolučních letech 1848/1849. (dotace 0/0)
8.
Rakouský konstitucionalismus a místo českých zemí v jeho rámci. (dotace 0/0)
9.Vznik samostatného Československa a čs. právního řádu. Recepce a pokusy o unifikaci práva a správy. Ústavní vývoj 1918 - 1939. (dotace 0/0)
10.
Od Mnichovského diktátu do obnovy Československa. Londýnské zřízení a dekrety prezidenta republiky. (dotace 0/0)
11.
Hlavní obsahové rysy tzv. lidově demokratického a socialistického práva. Právnická dvouletka a další vývoj právního řádu do 60. let 20. století. (dotace 0/0)
12.
Evoluce administrativní soustavy v letech 1945 - 1968. (dotace 0/0)
13.
Hlavní rysy státoprávního uspořádání a právního řádu v letech 1968 - 1992. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

Student umí:

- Provést periodizaci právněhistorického vývoje na území dnešní České republiky a bývalého Československa

- Identifikovat, charakterizovat a popsat nejvýznamnější právněhistorické dokumenty (kodexy, právní předpisy, právní spisy, judikáty apod.)

- Rozlišit jednotlivé formální prameny práva v historickém vývoji českých zemí a orientovat se v základní míře v jejich dochování a zpřístupnění

- Analyzovat a popsat obsah nejdůležitějších historických českých právních aktů, organizaci a činnost normotvorných orgánů, veřejné správy, justice a jednotlivých právnických profesí

Odborné dovednosti:

Student umí:

- Rozeznat a odlišit platnou a neplatnou právní úpravu

- Vyhledat historické normativní akty

- Provést právněhistorický výklad v kontextu ostatních forem interpretace práva

Obecné způsobilosti:

Student umí:

- Analyzovat historickoprávní kontext institutů, vytvořit si o nich samostatný úsudek

- Formulovat své myšlenky, sdělovat jejich obsah vhodnou formou písemně i ústně

- Vybrat ze získané faktografie údaje potřebné pro právní analýzu včetně potřeb dnešních konkrétních případů s historickým prvkem
 
Vstupní znalosti:
Bez vstupních požadavků.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům/kám lze doporučit prostudování základní literatury. Studovat by přitom měli průběžně, připravovat se na každé soustředění, zopakovat si probranou a přichystanou látku, aby se mohli zeptat na nejasné otázky a aktivně sledovat probírané téma. Hlubší vhled do studované problematiky lze předpokládat na základě prostudování rozšiřující literatury. K dispozici má student/ka rovněž dávky, které mu pomohou studované problematice porozumět. V případě nejasností lze doporučit konzultaci s vyučujícím, příp. s garantem oboru.

Pro úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

1. Dávky - povinné je zpracování alespoň jedné dávky v průběhu celého semestru. Dávka musí být odevzdána alespoň 14 dní před koncem semestru. Bez zkontrolované dávky nemůže být student/ka připuštěn/a k examinaci.

2. Zápočet - Absolvování souhrnného písemného zápočtu - 8 otázek, z nichž alespoň 5 musí být zodpovězeno úplně správně.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
KS: Splnění požadavků (dávky). Absolvování souhrnného písemného zápočtu - 8 otázek, z nichž alespoň 5 musí být zodpovězeno úplně správně.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
0 h
12 h
Příprava na přednášky/tutoriály
0 h
6 h
Zpracování dávek0 h6 h
Příprava na souhrnný zápočtový test0 h28 h
Celkem
0 h
52 h
 
Literatura:
Základní:
MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vyd. Praha: Leges, 2010. 640 s. ISBN 8087212398.
SOUKUP, L. -- ADAMOVÁ, K. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 362 s. ISBN 8073802716.
KUKLÍK, J. a kol. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Praha: Linde, 2009. 727 s. ISBN 8072017411.

Doporučená:
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. -- KNOLL, V. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 684 s. ISBN 8073801272.
KUKLÍK, J (. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 116 s. ISBN 978-80-87284-25-4.
KUKLÍK, J. a kol. Dějiny československého práva 1945 1989. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011. 426 s. ISBN 8087284178.
MALÝ, K. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995. 269 s.
MALÝ, K. -- SOUKUP, L (. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 1939) a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010. 594 s. ISBN 978-80-246-1718-3.
SKŘEJPKOVÁ, P (. Antologie československé právní vědy v letech 1918 1939. Praha: Linde, 2009. 694 s. ISBN 8072017500.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 17. 1. 2019.

Typ výstupu: