Sylabus predmetu ORJ114D - Organizace justice (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: ORJ114D
Název česky: Organizace justice
Název anglicky: Organisation of justice
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Vyučující: Mgr. Michal Černý, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michal Pokorný (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Vlk (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Student by se měl seznámit se základními pojmy v oblasti justice. Měl by se zorientovat v postavení justice a zvláště soudnictví v systému státních mocí především z hlediska teorie dělby mocí. Byť se předmět bude zabývat justicí v širším slova smyslu, hlavní důraz bude kladen na soudnictví. Předmět je zaměřen dále na charakteristiku a členění jednotlivých článků soudní moci od okresních soudů po Ústavní soud České republiky a jejich návaznost na další justiční složky jako jsou státní zastupitelství, advokacie, notářství, exekutory a další. Podrobněji se student seznámí s postavením soudců a dalších justičních pracovníků. Bude se věnovat základům legislativního procesu a interpretaci práva včetně základních mechanismů tvorby soudcovského rozhodnutí se zvláštním důrazem na principy soudcovské nezávislosti. Součástí předmětu budou i pasáže týkající se etiky soudcovského rozhodování a vnější reflexí soudnictví. Student se seznámí i s vnitřní organizací práce na soudech a s ekonomicko - finančními aspekty výkonu soudnictví.
 
Obsah předmětu:
1.Právnický stav, pojem, právnické profese, nejdůležitější složky (dotace 0/0)
2.Teorie dělby moci, Montesquie, podstata teorie dělby moci, postavení justice v systému dělby moci, subjekty moci zákonodárné, výkonné a soudní, legislativní proces (dotace 0/0)
3.Justice jako emancipovaná státní moc, teoretické vymezení justice, justice v širším a užším smyslu, filosofie nezávislosti soudcovského rozhodování, institucionální nezávislost, emancipace soudní moci (dotace 0/0)
4.Ústavní rámec soudnictví v České republice, soudní moc v Ústavě a Listině základních práv a svobod, postavení Ústavního soudu, soustava obecných soudů, ústavní dimenze nezávislosti soudnictví, hlavní úkoly justice, vazby k nadstátním soudním institucím (dotace 0/0)
5.Soud a soudní soustava, zákon o soudech a soudcích a navazující předpisy, model organizace českého soudnictví, články a stupně soudní soustavy, instanční hierarchie, pravomoc a příslušnost soudů, procesní rámec činnosti soudů (dotace 0/0)
6.Soudce, vznik a zánik soudcovského mandátu, postavení soudce, poslání soudce, nezávislost rozhodovací činnosti, odborné nároky, etika soudcovské činnosti, soudcovské kariéra (dotace 0/0)
7.Vnitřní organizace soudu, soudní funkcionáři, správa soudu, administrativní aparát soudu, soudní oddělení, vyšší soudní úředníci, asistenti soudců, justiční čekatelé, technické vybavení soudu, doručování, bezpečnost soudních objektů (dotace 0/0)
8.Vztahy justice a nejdůležitější spolupracujících subjektů, státní zastupitelství, advokacie, notářství, exekutoři, podnikoví právníci, soudní znalci, tlumočníci, insolvenční správci, policie, vězeňská služba, probační a mediační služba (dotace 0/0)
9.Soudcovská interpretace a aplikace práva, základní zásady interpretace právních norem, zásady soudcovské aplikace práva, význam judikatury, předvídatelnost soudních rozhodnutí, obecné zásady soudního procesu (dotace 0/0)
10.Tvorba soudního rozhodnutí, pojem a podstata, druhy soudních rozhodnutí, struktura soudního rozhodnutí, způsoby rozhodování soudu - samosoudce a senát, plenární rozhodování, zásady psaní soudního rozhodnutí (dotace 0/0)
11.Materiální základna soudnictví, postavení soudní soustavy v rozpočtovém systému státu, soudní budovy, uspořádání soudních síní, soudní software, platové podmínky soudců a dalších soudních osob, důchodové zabezpečnení soudců (dotace 0/0)
12.Vnější reflexe soudnictví, soudcovské taláry, Soudcovská unie, časopis Soudce, reflexe soudnictví v politice, soudnictví a média (dotace 0/0)
13.Nový model správy justice, stávající model a jeho historické kořeny, kritika stávajícího modelu správy soudnictví, úvahy a koncepty nového modelu správy soudnictví (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

- vysvětlit podstatu pojmu justice v objektivním smyslu

- představit základní principy organizace justice, tvorbu, interpretaci a aplikaci práva z hlediska propojení s aktuálním společenským děním

Odborné dovednosti:

Student umí:

- vyhledávat souvislosti v organizaci soudnictví, státního zastupitelství, advokacie a dalších právních profesí

Obecné způsobilosti:

Student umí:

- formulovat základní myšlenky s použitím právnické terminologie

- komunikovat s odbornou právnickou i laickou veřejností

- rozvíjet diskusi k právním tématům.
 
Vstupní znalosti:
- pravidelné sledování domácího a zahraničního zpravodajství
- znalost obecné historie alespoň na úrovni středoškolského studia

- znalosti z oborů teorie sátu a práva, ústavního práva a historickoprávních oborů
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučováno pravidelné sledování vývoje společenských událostí a neobejdou se též bez znalostí získaných přinejmenším středoškolským studiem (základní poznatky z historie, filozofie, sociologie apod.) a dosud absolvovanou částí vysokoškolského studia se zaměřením na právo (zejména historickoprávní disciplíny, teorie státu a práva, ústavní právo). Potřebou míru orientace v problematice jim poskytnou výkladové části cvičení a studium základní a rozšiřující literatury. Studenti kombinovaného studia se vzhledem k omezené časové dotaci předmětu neobejdou bez zvýšené pozornosti ve vztahu k rozšiřující literatuře.
Po úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

1. Docházka

Předmět je koncipován jako výkladový, příkladový a je třeba se aktivně účastnit tutoriálů. Docházka je proto povinná v minimální výši 60 %. Za uznanou účast ve výuce je považován příchod s tím, že student absolvuje celý rozsah výuky.

2. Účast v rozpravách

Požadavkem je aktivní účast v diskusích vedených v rámci jednotlivých tutoriálů.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Student prokáže při ústní zkoušce v časovém rozsahu 20 až 30 minut znalosti v oblasti organizace justice v ČR, aplikace a interpretace práva, znalost Ústavy ČR a dalších základních právních předpisů, znalost povinné literatury a rámcovou znalost doporučené literatury.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech23 h12 h
Účast na cvičeních13 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h48 h
Příprava na cvičení24 h0 h
Příprava na zkoušku44 h44 h
Celkem104 h104 h
 
Literatura:
Základní:
X. zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. x.
X. notářský řád zák. č. 358/1992 Sb. x.
X. zákon č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství. x.
X. Listina základních práv a svobod zák. č. 2/1993 Sb. x.
X. zákon o Ústavním soudu ČR č. 182/1993 Sb. x.
X. zákon o mediaci a probaci č. 257/2000 Sb. x.
X. jednací řád pro okresní a krajské soudy č. 37/1992 Sb. x.
KOCOUREK, J. -- ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích. Zákon o státním zastupitelství: komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2004. 606 s. ISBN 80-7179-761-8.
X. Ústava ČR zák. č. 1/1993 Sb. x.
X. zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii. x.
SCHELLEOVÁ, I. a kol. Organizace justice a právní služby. Praha: Key Publishing, 2008. 215 s. ISBN 978-80-87071-68-7.

Doporučená:
STAVINOHOVÁ, J. HLAVSA, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. ISBN 80-210-3271-5.
KYSELA, J. ONDŘEJKOVÁ, J. Jak se píše o soudech a soudcích. Soudní moc v mezioborové perspektivě. Praha: Leges, 2012. 264 s. ISBN 978-80-87576-40-3.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 17. 1. 2019.

Typ výstupu: