Sylabus predmetu ZTP113E - Základy trestního práva I. (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: ZTP113E
Název česky: Základy trestního práva I.
Název anglicky: The basics of criminal law I.
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Vyučující: Mgr. Petra Burianová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Vladimír Soukup (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
JUDr. Libor Vávra (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je představit studentům zejména základní prameny trestního práva hmotného, jejich vzájemné vazby a vnitřní strukturu, naučit je rychlé orientaci v uvedených předpisech, celostnímu pohledu na právo jako nástroj trestní politiky, rozvinout jejich dovednosti při výkladu práva a nabídnout jim nové pohledy na trestní právo v kontextuálním smyslu.

Obsahem předmětu je představení mezinárodních, ústavních a zákonných pramenů trestního práva a výklad jejich vybraných pasáží se zaměřením na vysvětlení základních zásad, pojmů a metodologie, to vše s vy\užíváním praktických příkladů z konkrétních soudních případů, ať už aktuálních, či pro dané téma typických.

Charakter předmětu: převážně znalostní, rozšiřující a prohlubující.
 
Obsah předmětu:
1.Trestní právo a jeho funkce. Prameny trestního práva. Postavení trestního práva v systému práva v ČR, jeho vztah k pramenům ústavním a mezinárodním. (dotace 0/0)
2.Výklad trestních zákonů a analogie. Působnost trestních zákonů. Zaměřeno především na odlišnosti výkladu trestního práva od obecných zásad výkladu práva. Zásady teritoriality, registrace, personality a podobně, především pak zákaz retroaktivity a časová působnost. (dotace 0/0)
3.Pojem trestného činu a jeho znaky. Skutková podstata trestného činu. Zákonná definice trestného činu, jeho dělení a vztah k přestupkům a jiným správním deliktům, základní znaky skutkové podstaty obecně. (dotace 0/0)
4.Objekt a objektivní stránka trestného činu. Pachatel trestného činu. Konkrétní výklad těchto pojmů s praktickými příklady. (dotace 0/0)
5.Subjektivní stránka trestného činu. Konkrétní výklad těchto pojmů s praktickými příklady. (dotace 0/0)
6.Omyl v trestním právu. Okolnosti vylučující protiprávnost. Společenský význam okolností vylučujících protiprávnost, vývoj v judikatuře soudů, praktická aplikace těchto ustanovení v běžném životě. (dotace 0/0)
7.Vývojová stádia trestného činu. Vysvětlení na konkrétních skutkových podstatách, obecná úprava trestání přípravy a pokusu vs. soudní praxe. (dotace 0/0)
8.Formy trestné součinnosti. Souběh a recidiva. Organizátor, návodce a pomocník, spolupachatel, jejich trestnost a hlediska při ukládání trestu, souhrnný a úhrnný trest, společný trest. (dotace 0/0)
9.Zánik trestní odpovědnosti. Účinná lítost, její podmínky a vztah k polehčujícícm okolnostem, lhůty k promlčení. (dotace 0/0)
10.Tresty a ochranná opatření. Rozdíl mezi trestem a ochranným opatřením, systematika trestů, konkrétní podmínky jednotlivých trestů a ochranných opatření. (dotace 0/0)
11.Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení. Trestní právo mladistvých. Trestní odpovědnost právnických osob. Promlčení výkonu trestu a vyloučení z tohoto promlčení, obecný výklad zákona O soudnictví ve věcech mládeže a o trestní odpovědnosti právnických osob. (dotace 0/0)
12.Obsah a systematika zvláštní části trestního zákoníku. Zaměřeno na pochopení řazení částí, hlav, dílů a oddílů trestního zákoníku za účelem snazší orientace. (dotace 0/0)
13.Jednotlivé trestné činy, zejména trestné činy proti majetku. Výklad nejpopulárnějších trestných činů, jejich úpravy, vzájemných vztahů a rozdílů, případně v ztah k příslušným přestupkům. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

- vysvětlit základní pojmy trestního práva,

- vyložit jeho základní zásady,

- chápe a rozlišuje nejčastější typické skutkové podstaty trestných činů.

Odborné dovednosti:

Student umí:

- - vyhledávat správný pramen trestního práva hmotného, konkrétní pasáž jeho zvláštní části,

- - přiřadit ke konkrétní skutkové podstatě i obecně-výkladová ustanovení z obecné části.

Obecné způsobilosti:

Student umí:

- formulovat základní zásady trestní politiky,

- komunikovat s odbornou právnickou i laickou veřejností,

- rozvíjet diskusi k trestněprávním tématům.
 
Vstupní znalosti:
Znalosti z oborů teorie sátu a práva, ústavního práva, občanského a správního práva.
 
Způsob a metody výuky:
Potřebou míru orientace v problematice jim poskytnou výkladové části výuky a studium základní a rozšiřující literatury. Studenti kombinovaného studia se vzhledem k omezené časové dotaci předmětu neobejdou bez zvýšené pozornosti ve vztahu k rozšiřující literatuře.
Po úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

1. Účast v rozpravách.

2. Požadavkem je aktivní účast v diskusích vedených v rámci jednotlivých tutoriálů, včetně projevených znalostí a názorů při probírání konkrétních praktických příkladů.

Pro úspěch v zápočtovém testu se vyžaduje znalost a pochopení základních pojmů a zásad trestního práva hmotného, především jeho obecné části.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Podmínka zápočtu: Seminární práce v rozsahu min. 5 stran na zadané téma z trestního práva hmotného. Seminární práce může být odpuštěna v případě minimálně nadpoloviční a aktivní účasti na přednáškách a cvičeních.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h8 h
Účast na cvičeních13 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h40 h
Příprava na cvičení16 h0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test23 h30 h
Celkem78 h78 h
 
Literatura:
Základní:
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-616-7.
GŘIVNA, T. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2. vyd. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-60-1.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 18. 1. 2019.

Typ výstupu: