Sylabus predmetu TLP116D - Trestněprávní limity podnikatelské činnosti (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          

Kód předmětu: TLP116D
Název česky: Trestněprávní limity podnikatelské činnosti
Název anglicky: Criminal Juridical Limits of Business
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Vyučující: Mgr. Petra Burianová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Silvie Rejlek (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Jednosemestrální povinný předmět má prohloubit znalosti studentů, pokud jde o trestní odpovědnost fyzických i právnických osob za trestné činy daňové, za další trestné činy hospodářské a za trestné činy proti majetku. Zároveň je jeho cílem zopakování základních institutů trestního práva hmotného a jejich praktické uplatnění v souvislosti s vyvozováním odpovědností fyzických i právnických osob za uvedené trestné činy.
 
Obsah předmětu:
1.Role trestního práva při ochraně hospodářských zájmů a majetku a jeho souvislost s jinými právními odvětvími (dotace 0/0)
2.Subsidiarita trestní represe, její vyjádření a uplatnění v praxi (dotace 0/0)
3.Skupinový objekt (chráněné vztahy a zájmy) u trestných činů hospodářských a proti majetku (dotace 0/0)
4.Zvláštnosti pachatele trestného činu fyzické osoby a právnické osoby, spolupachatel, účastník (dotace 0/0)
5.Trestní odpovědnost právnických osob, okruh trestných činů, podmínky odpovědnosti (dotace 0/0)
6.Sankcionování pachatelů hospodářské a majetkové kriminality (dotace 0/0)
7.Trestní odpovědnost za trestné činy daňové (dotace 0/0)
8.Ostatní trestné činy hospodářské (proti měně, cenným papírům a platebním prostředkům, proti pravidlům tržní ekonomiky, proti průmyslovým právům, autorskému právu a s ním souvisejícím právům) (dotace 0/0)
9.Některé typické majetkové trestné činy (krádež, zpronevěra, podvody, neoprávněné užívání cizí věci, neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru, lichva, podílnictví) (dotace 0/0)
10.Trestní odpovědnost za porušení povinnosti při správě cizího majetku (dotace 0/0)
11.Trestné činy související se závazkovými vztahy, s úpadkem dlužníka a s insolvenčním řízením (dotace 0/0)
12.Podnikatel jako pachatel trestného činu a jako poškozený (oběť) trestného činu spáchaného jinou osobou (dotace 0/0)
13.Trestná činnost při řízení a správě obchodních korporací (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
ústní zkouška
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Literatura:
Základní:
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-616-7.
GŘIVNA, T. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2. vyd. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-60-1.
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 1464 s. ISBN 978-80-7400-428-5.
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 2150 s. ISBN 978-80-7400-428-5.
ŠÁMAL, P. -- DĚDIČ, J. -- GŘIVNA, T. -- PÚRY, F. -- ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012.

Doporučená:
FRYŠTÁK, M. -- ŽATECKÁ, E (. Nové jevy v hospodářské kriminalitě: juristický, kriminalistický a kriminologický pohled:sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. 317 s. ISBN 978-80-210-7515-3.
KOCINA, J. Daňové trestné činy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 358 s. ISBN 978-80-7380-442-8.
PÚRY, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 245 s. ISBN 978-80-7400-293-9.
ŠÁMAL, P. -- PÚRY, F. -- SOTOLÁŘ, A. -- ŠTENGLOVÁ, I. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 801 s. ISBN 80-7179-493-7.
FRYŠTÁK, M. Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe. Ostrava: Key Publishing, 2007. 208 s. ISBN 978-80-87071-18-2.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 17. 1. 2019.

Typ výstupu: