Sylabus predmetu ZTP214C - Základy trestního práva II. (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: ZTP214C
Název česky: Základy trestního práva II.
Název anglicky: The basics of criminal law II.
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Vyučující: Mgr. Petra Burianová (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
JUDr. Libor Vávra (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je představit studentům zejména základní prameny trestního práva procesního, jejich vzájemné vazby a vnitřní strukturu, naučit je rychlé orientaci v uvedených předpisech, rozvinout jejich dovednosti při výkladu práva a nabídnout jim nové pohledy na procesní trestní právo v kontextuálním smyslu. Zvláště pak se soustředěním na práva a povinnosti účastníků trestního řízení.

Obsahem předmětu je představení mezinárodních, ústavních a zákonných pramenů trestního práva procesního a výklad jejich vybraných pasáží se zaměřením na vysvětlení základních zásad, pojmů a metodologie, to vše s využíváním praktických příkladů z konkrétních soudních případů, ať už aktuálních, či pro dané téma typických.

Charakter předmětu: převážně znalostní, rozšiřující a prohlubující.
 
Obsah předmětu:
1.Předmět trestního řízení. Předběžné otázky. Prameny trestního řízení. Výklad a působnost trestního řádu. Základní zásady trestního řízení I. (dotace 0/0)
2.Základní zásady trestního řízení II. (dotace 0/0)
3.Subjekty trestního řízení. Soudy. Pravomoc a příslušnost soudů. Státní zastupitelství a policie. (dotace 0/0)
4.Subjekty trestního řízení. Obviněný a obhájce. Poškozený. Zúčastněná osoba. (dotace 0/0)
5.Zajištění osoby obviněného a opatření osob a věcí důležitých pro trestní řízení. (dotace 0/0)
6.Dokazování. Jednotlivé důkazní prostředky I. (dotace 0/0)
7.Jednotlivé důkazní prostředky II. Rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí. (dotace 0/0)
8.Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení. (dotace 0/0)
9.Předběžné projednání obžaloby. Veřejné a neveřejné zasedání. Hlavní líčení. (dotace 0/0)
10.Řádné opravné prostředky. (dotace 0/0)
11.Mimořádné opravné prostředky. (dotace 0/0)
12.Zvláštní způsoby řízení, zejména řízení proti mladistvému. (dotace 0/0)
13.Řešení konkrétního případu. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

- vysvětlit základní pojmy trestního práva procesního,

- vyložit jeho základní zásady,

- rozlišuje jednotlivé účastníky trestního řízení a zná jejich práva a povinnosti,

Odborné dovednosti:

Student umí:

- - vyhledávat správný pramen trestního práva procesního a jeho příslušnou část,

- - vysvětlit konkrétní osobě její případné procesní postavení a související práva a povinnosti.

- -Obecné způsobilosti:

Student umí:

- formulovat základní zásady trestního řízení,

- komunikovat s odbornou právnickou i laickou veřejností,

- rozvíjet diskusi k procesním trestněprávním tématům.
 
Vstupní znalosti:
- základy trestního práva I.
- znalosti z oborů teorie sátu a práva, ústavního práva, občanského a správního práva
 
Způsob a metody výuky:
Potřebou míru orientace v problematice jim poskytnou výkladové části cvičení a studium základní a rozšiřující literatury. Studenti kombinovaného studia se vzhledem k omezené časové dotaci předmětu neobejdou bez zvýšené pozornosti ve vztahu k rozšiřující literatuře.
Po úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

Účast v rozpravách.

Požadavkem je aktivní účast v diskusích vedených v rámci jednotlivých tutoriálů, včetně projevených znalostí a názorů při probírání konkrétních praktických příkladů.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočet bude udělen studentům s odpovídající docházkou a aktivitou v rámci výuky. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, bude požadováno zpracování seminární práce na vybrané téma z trestního práva procesního.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Ústní zkouška, zkouškové okruhy: 1. Předmět trestního řízení a předběžné otázky
2. Prameny trestního práva procesního a působnost trestního řádu
3. Základní zásady trestního řízení
4. Subjekty trestního řízení - soudy, státní zastupitelství, policejní orgány
5. Obviněný a obhájce
6. Poškozený a zúčastněná osoba
7. Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, zejména vazba
8. Dokazování, jednotlivé důkazní prostředky
9. Rozhodnutí v trestním řízení, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
10. Přípravné řízení
11. Předběžné projednání obžaloby
12. Hlavní líčení
13. Opravné prostředky v trestním řízení
14. Odvolání
15. Dovolání
16. Zvláštní způsoby řízení, zejména řízení před samosoudcem a proti mladistvému 1. Prameny trestního práva, analogie v trestním právu.
2. Působnost trestních zákonů.
3. Pojem trestného činu a jeho znaky.
4. Objekt trestného činu a objektivní stránka trestného činu.
5. Pachatel trestného činu.
6. Subjektivní stránka trestného činu.
7. Vývojová stadia trestného činu.
8. Trestná součinnost.
9. Okolnosti vylučující protiprávnost.
10. Důvody zániku trestní odpovědnosti.
11. Systém trestů.
12. Ochranná opatření.
13. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení.
14. Trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých.
15. Systematika zvláštní části trestního zákoníku.
16. Trestné činy proti majetku.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h8 h
Účast na cvičeních13 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h40 h
Příprava na cvičení26 h0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test15 h36 h
Příprava na zkoušku24 h20 h
Celkem104 h104 h
 
Literatura:
Základní:
FRYŠTÁK, M. a kol. Trestní právo procesní. Ostrava: Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-718-246-4.
GŘIVNA, T. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2. vyd. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-60-1.

Doporučená:
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-116-1.
FENYK, J. -- CÍSAŘOVÁ, D. -- GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8.
ŠÁMAL, P. -- VÁLKOVÁ, H. -- SOTOLÁŘ, A. -- HRUŠÁKOVÁ, M. -- ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-350-9.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 17. 1. 2019.

Typ výstupu: