Sylabus predmetu BIC124D - Business a ICT (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: BIC124D
Název česky: Business a ICT
Název anglicky: Business and ICT
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Jan Lešetický, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Beneš (přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Lešetický, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Josef Myslín (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o možnostech podpory podnikových procesů ze strany informačních a komunikačních technologií a seznámit studenty se strukturou a aplikacemi podnikového informačního systému.

Charakter předmětu: Jedná se předmět znalostní, vysvětluje nové termíny, definice, vysvětlení a popisuje souvislosti.
 
Obsah předmětu:
1.Počítačová síť (Vysvětlení termínu LAN, WAN, rozdíly mezi řízením datového toku při přepojování okruhů a přepojování paketů) (dotace 0/0)
2.Protokol TCP/IP (základní pravidla komunikace v internetu, problematika IPv4 a IPv6, princip směrování) (dotace 0/0)
3.Hardwarová ICT infrastruktura podniku (sítě, servery, stanice, další zařízení, problematiky BYOD) (dotace 0/0)
4.ICT Bezpečnost (útoky:DoS, DDoS,Viry, Malware, Spyware, Spam, Hackerské útoky na chyby v OS a aplikací a obrana před nimi) (dotace 0/0)
5.Softwarové systémy pro podporu manažerského řízení a rozhodování (dotace 0/0)
6.Elektronický podpis a časová razítka (dotace 0/0)
7.Datové schránky a autorizovaná konverze (dotace 0/0)
8.Normy a standardy v ICT, tvorba smluv na ICT služby (dotace 0/0)
9.Návrh firemního webu, intranetu a extranetu (dotace 0/0)
10.Netiqutte zásady etického chování při elektronické komunikaci (dotace 0/0)
11.Outsourcing, cloud-computing a další ICT služby (dotace 0/0)
12.Klasická a VoIP telefonie (dotace 0/0)
13.Bezdrátové technologie, výhody a rizika (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Znalosti:

. Student dokáže vyjmenovat a popsat jednotlivé součásti ICT infrastruktury podniku a to jak hardwarové tak softwarové

. Student dokáže pojmenovat bezpečnostní rizika při používání ICT v podniku

. Student dokáže popsat následující principy napadení: DoS, DDoS, virus, malware, spyware, spam

. Dokáže vysvětlit a uvést příklady použití následujících systému: eCRM, GIS, ERP, B2B, B2C, intranet,

. Student dokáže popsat princip fungování elektronického podpisu pro podpisy i šifrování. Zná vlastnosti i rozdíly mezi klasickým a elektronickým podpisem

. Student dokáže vysvětlit, jak funguje časové razítko, kde jej lze získat a k čemu se používá.

Dovednosti:

. Je schopen navrhnout bezpečností opatření a bezpečnostní politiku ve firmě.

. Student umí použít elektronický podpisy a umí získat kvalifikovaný certifikát

. Student umí pracovat s datovou schránkou

. Student umí navrhnout smlouvu, kde jsou definovány kvalitativní parametry ICT služeb

. Student dokáže posoudit, zda nasazení webhostingu, outsourcingu nebo cloud-computingu je pro podnik výhodné

Obecné způsobilosti:

. Student je schopen řešit problémy, které se týkají nasazení informačních technologií v podnikové praxi a jejich podpory podnikání
 
Vstupní znalosti:
Výuka předmětu předpokládá znalost základních termínů z oblasti informatiky (počítač, periferie, rozdíl mezi HW a SW apod.)
 
Způsob a metody výuky:
Pro kombinované studium u tohoto teoretického předmětu nejsou žádné zvláštní pokyny.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Předmět nemá zápočet
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zkouška je písemná s tím, že některé otázky mohou být testovou formou (výběr odpovědí) a některé formou textové odpovědi. Zkouška je zaměřena na ověření znalostí.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech39 h9 h
Příprava na přednášky/tutoriály20 h21 h
Studium e-learningových materiálů13 h32 h
Zpracování dávek0 h12 h
Příprava na zkoušku32 h30 h
Celkem104 h104 h
 
Literatura:
Základní:
GÁLA, LIBOR, JAN POUR A ZUZANA ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 0 ISBN 978-80-247-2615-1.
BUDIŠ, P. -- HŘEBÍKOVÁ, I. -- ŠEDIVÁ, Z. Datové schránky: fungování, doručování, bezpečnost, návody. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 287 s. ISBN 80-726-3617-0.
HÜBNER, M. -- HŘEBÍKOVÁ, I. -- ČEJP, V. Outsourcing: příručka manažera. 1. vyd. Praha: Tate International, 2008. 0 ISBN 978-808-6813-165.

Doporučená:
DOSEDĚL, T. -- POUR, J. -- ŠEDIVÁ, Z. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 190 s. ISBN 80-251-0106-1.
PETERKA, J. -- POUR, J. -- ŠEDIVÁ, Z. Báječný svět elektronického podpisu. 1. vyd. Praha: CZ.NIC, 2011. 0 ISBN 978-80-904248-3-8.
HÜBNER, M. -- HŘEBÍKOVÁ, I. -- ČEJP, V. Pohled nejen CIO na informační bezpečnost: příručka manažera. 1. vyd. Praha: Tate International, 2012. 160 s. ISBN 978-808-6813-257.


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: