Sylabus predmetu DPM114E - Databáze pro manažery (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: DPM114E
Název česky: Databáze pro manažery
Název anglicky: Database Systems for managers
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Jana Syrovátková
Vyučující: RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jana Syrovátková (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu Databáze pro manažery je nabytí dovedností v oblasti získávání informací a analýzy dat uložených v relačních databázích, ve kterých je umístěna většina podnikových dat. Jako základní nástroj je používán Microsoft Access. Studenti se seznámí s postupy získávání dat pro analýzu importem z jiných formátů a systémů. Aktivně se naučí vytvářet výběrové a akční dotazy. Důraz je přitom kladen nejen na získání dovedností v aplikaci Microsoft Access, ale zejména na zobecnění znalostí jazyka SQL tak, aby studenti byli schopni tyto poznatky aplikovat i v prostředí jiných relačních databází. Na závěr je věnována pozornost také prezentaci a exportu dat, která jsou výsledkem provedených analýz.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a nástroje používané v předmětu. Stručné seznámení s koncepcí relačních databází a základními pojmy. Představení prostředí Microsoft Access a jeho objektů. (dotace 0/0)
2.Tabulky a relace. Základní informace o typech relací, jejich vlastnostech a praktickém nastavení v aplikaci Microsoft Access. Tvorba jednoduché evidenční databáze s tabulkami v relaci 1:N a 1:1. Seznámení s daty tabulek pracovní databáze a relacemi mezi nimi. (dotace 0/0)
3.Import a export dat. Získávání dat pro analýzu importem dat uložených v jiných formátech, například v Microsoft Excel, textových souborech nebo souborech XML. Možnosti importu dat z podnikových databází přes ODBC (pouze informativně). Export výsledků analýz do jiných formátů (dotace 0/0)
4.Základy tvorby dotazů. Rozdělení dotazů podle typu a použití. Tvorba jednoduchých dotazů pracujících s daty jedné tabulky, řazení v dotazech a tvorba kritérií pro selekci dat. Prohlížení dotazů v zobrazení SQL a seznámení s použitými klíčovými slovy. (dotace 0/0)
5.Výpočtová pole v dotazech. Tvorba výpočtových polí s použitím operátorů a vybraných funkcí data a času, matematických, textových. (dotace 0/0)
6.Spojování dat v dotazech. Tvorba dotazů spojujících data několika tabulek nebo používající kombinaci tabulky a dotazu. Význam relací v dotazu a jejich tvorba v dotazu. Výběr jedinečných hodnot a nejvyšších hodnot. Seznámení s použitými klíčovými slovy jazyka SQL. (dotace 0/0)
7.Souhrnné dotazy. Použití dotazů k agregaci dat. Funkce používané v souhrnných dotazech. Použití výpočtových polí k agregaci dat. Nastavení kritérií v souhrnných dotazech. Seznámení s použitými klíčovými slovy jazyka SQL. (dotace 0/0)
8.Křížové dotazy. Zásady tvorby křížových dotazů a jejich omezení proti kontingenčním tabulkám Microsoft Excel. Nastavení kritérií v křížových dotazech. Seznámení s použitými klíčovými slovy jazyka SQL. (dotace 0/0)
9.Parametrické dotazy. Tvorba dynamických kritérií a jejich použití v různých typech dotazů. Deklarace typu parametru. Prohlížení dotazů v zobrazení SQL a seznámení s použitými klíčovými slovy. (dotace 0/0)
10.Vnější spojení v dotazech. Rozdíl mezi vnitřním a vnějším spojením tabulek a dotazů a praktické použití vnějšího spojení. Řešení úloh typu co nenastalo . Seznámení s použitými klíčovými slovy jazyka SQL. (dotace 0/0)
11.Akční dotazy. Tvorba akčních dotazů pro odstranění, přidání, aktualizaci dat a tvorbu tabulek. Použití parametrů v akčních dotazech. Seznámení s použitými klíčovými slovy jazyka SQL. (dotace 0/0)
12.Reporting a sestavy. Tvorba sestav z dat získaných předchozí analýzou pomocí průvodce sestavou s využitím různých nastavení. Prohlížení a úprava návrhu získaných sestav. (dotace 0/0)
13.Analýza dat v aplikaci Microsoft Excel. Ukázky vybraných funkcí Microsoft Excel pro analýzu dat a porovnání možnostmi relačních databází (zejména vyhledávací funkce, rozšířené filtry, souhrny, kontingenční tabulky). Import dat z databáze pomocí Microsoft Query. Ukázka použití doplňku PowerPivot. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Student získá tyto odborné znalosti:

- umí vysvětlit základní vlastnosti a pojmy relační databáze,

- na základě studia dat tabulek a relací mezi nimi dokáže popsat reálná data, která jsou uložena v databázi,

- umí rozhodnout, jaký typ dotazu je vhodný pro požadovaný výstup analýzy dat,

- zná základní klíčová slova jazyka SQL a umí vysvětlit jejich význam.

Student získá tyto odborné dovednosti:

- umí vytvářet různé typy běžných výběrových dotazů,

- umí vytvářet souhrnné a křížové dotazy,

- umí vytvářet různé akčních dotazů (odstraňovací, aktualizační, přidávací a vytvářecí),

- ve všech uvedených typech dotazů umí používat parametry,

- umí exportovat výsledky analýz do různých formátů a prezentovat je formou sestavy.

Student nabude těchto obecných způsobilostí:

- bude schopen provádět analýzy dat v prostředí Microsoft Access,

- bude schopen se rychle naučit vytvářet dotazy v prostředí jiných relačních databází.
 
Vstupní znalosti:
Vstupní znalosti nejsou požadovány. Vhodná je základní znalost uživatelského rozhraní Microsoft Office.
 
Způsob a metody výuky:
Docházka
========
Docházka na tutoriály není povinná, ale vzhledem k tomu, že v předmětu jde především o získání praktických dovedností, znamená účast na tutoriálech a interakce s vyučujícím podstatné urychlení procesu učení a záruku hlubšího pochopení.
Látka jednotlivých tutoriálů na sebe velmi úzce navazuje a pochopení další látky je vždy podmíněno plným pochopením látky předchozí, proto nemá nepravidelná docházka na tutoriály smysl, pokud si student nedoplní odpovídající látku samostudiem s využitím dávek a skript, což je možné. Na tutoriálech se předpokládá, že při absenci na minulém tutoriálu si student probranou látku dostudoval. Pro doplnění znalostí může využít i konzultace.


Cvičení vložená na dokumentový server
=====================================
Pro řešení úkolů je vhodné účastnit se cvičení a další znalosti získat samostudiem základní i rozšiřující literatury a nápovědy k aplikaci Microsoft Access. Pro samostudium jsou k dispozici následujících doporučení:

Řešení Cvičení I a II:
----------------------
Skripta:[1] prostudujte kapitoly 1 až 9, 10.1 až 10.7

Řešení Cvičení III, IV a V:
---------------------------
Skripta: :[1] prostudujte kapitoly 10.8 až 10.14

Řešení Cvičení VI:
------------------
Skripta: [1] prostudujte kapitolu 10.9 a 10.12

Řešení Cvičení VII:
-------------------
Skripta: [1] prostudujte kapitolu 10.15

Studium jazyka Access SQL obecně:
---------------------------------
Skripta: [1] prostudujte kapitolu 11

Skripta: [1] prostudujte kapitolu 13

Literatura
==========
Základní literatura [1] představuje především přehled teoretických znalostí, které by měl student po ukončení předmětu prokázat. Důležité jsou zejména kapitoly 10 a 11 (tvorba dotazů a přehled základů SQL). Základní literatura [2] je určena studentům, kteří by si chtěli rozšířit znalosti relační databáze Microsoft Access.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Podmínkou udělení zápočtu je samostatné zvládnutí látky s využitím tutoriálů a cvičení, která jsou k dispozici na dokumentovém serveru. Tato cvičení nejsou určena k opravě, ale jen k samostatnému procvičení.
Pokud se zúčastníte obou čtyřhodinových tutoriálů, pak můžete na základě ústního přezkoušení v rámci posledního tutoriálu získat zápočet. Pokud se tutoriálů neúčastníte, pak se můžete přihlásit na zápočet, který bude vypsán po posledním tutoriálu. Na zápočtu proběhne ústní přezkoušení. Dále bude vypsán jeden opravný termín.

Poznámka: Pokud jste schopni prokázat znalost jazyka SQL (například uvedením firmy a pozice, na které jste pracovali), může být zápočet udělen bez přezkoušení. V takovém případě se dostavte na některý tutoriál a doneste si odpovídající podklady. Zápočet Vám bude do ŠISu zapsán po posledním tutoriálu na základě intervence mailem z Vaší strany. Tato výjimka ale neznamená, že stručné ústní přezkoušení je vyloučeno.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na cvičeních26 h26 h
Příprava na cvičení26 h26 h
Zpracování dávek40 h40 h
Příprava na souhrnný zápočtový test12 h12 h
Celkem104 h104 h
 
Literatura:
Základní:
VESELÁ, J. Relační databáze jako nástroj pro analýzu a prezentaci dat, Microsoft Office Access 2013. 2. vyd. Praha: VŠMIEP, 2014. 79 s. ISBN 978-80-86847-73-3.
BELKO, P. Microsoft Access 2013 Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Praha: COMPUTER PRESS, 2014. 392 s. ISBN 9788025141250.

Doporučená:
PÍSEK, S. Access 2013 - Podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: GRADA, 2013. 160 s. ISBN 978-80-247-4746-0.


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: