Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Smluvní odpovědnost - obsah a omezení (limitace)
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou smluvní odpovědnosti a možnostmi jejího platného omezení. Autor by nejprve měl nastínit, jaký je smysl a motivace smluvních stran k dobrovolnému omezování jejich vlastních odpovědnostních práv. Posléze je třeba se věnovat jak teoretickým východiskům občanskoprávní odpovědnosti vůbec, tak i v režimu současného občanského zákoníku. Pozornost specifická má býti věnována smluvní odpovědnosti, jejím předpokladům a specifikům oproti odpovědnosti mimosmluvní. Dále je smluvní odpovědnost podrobně analyzována co do rozsahu, obsahu, překryvu s odpovědností deliktní a smluvní odpovědnosti vůči třetí osobě. Nejvíce pozornosti pak věnuje pravidlům, která zužují volnost stran v limitaci smluvní odpovědnosti. Ta je omezována jak vysoce abstraktními normami, tak i normami konkrétními, jejichž výkladu a aplikačnímu rozsahu při omezování smluvní odpovědnosti, se práce podrobněji věnuje.
Zrušeno: ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.