Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Darování a darovací smlouva
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Tímto tématem se lze dotknout hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní úpravou darování, a to nejen otázky povahy darovací smlouvy (konsensuální a reálné darování se zřetelem k patřičné formě právního jednání, včetně polemiky o povaze darovacího slibu), jak je vymezena v ustanovení § 2055, ale i celkovému významu nově koncipovaných speciálních modalit darování (remuneratorní, obapolné, darování podmíněné a s příkazem etc.). Je možné účinky ustanovení o darování promítnout do dalších oblastí soukromého práva a zkoumat i jejich eventuální interferenci s dalšími instituty výslovně v OZ 2012 upravenými (započtení na povinný díl a dědický podíl), jež slouží k ochraně práv darováním znevýhodněných dědiců. Pozornost lze věnovat také otázce nabývání vlastnictví u darování, možnosti odstoupit od darovací smlouvy a zejména složité problematice revokací uskutečněních darování.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.