Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Darování a darovací smlouva
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Tímto tématem se lze dotknout hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní úpravou darování, a to nejen otázky povahy darovací smlouvy (konsensuální a reálné darování se zřetelem k patřičné formě právního jednání, včetně polemiky o povaze darovacího slibu), jak je vymezena v ustanovení § 2055, ale i celkovému významu nově koncipovaných speciálních modalit darování (remuneratorní, obapolné, darování podmíněné a s příkazem etc.). Je možné účinky ustanovení o darování promítnout do dalších oblastí soukromého práva a zkoumat i jejich eventuální interferenci s dalšími instituty výslovně v OZ 2012 upravenými (započtení na povinný díl a dědický podíl), jež slouží k ochraně práv darováním znevýhodněných dědiců. Pozornost lze věnovat také otázce nabývání vlastnictví u darování, možnosti odstoupit od darovací smlouvy a zejména složité problematice revokací uskutečněních darování.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.