Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Darování a darovací smlouva
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Tímto tématem se lze dotknout hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní úpravou darování, a to nejen otázky povahy darovací smlouvy (konsensuální a reálné darování se zřetelem k patřičné formě právního jednání, včetně polemiky o povaze darovacího slibu), jak je vymezena v ustanovení § 2055, ale i celkovému významu nově koncipovaných speciálních modalit darování (remuneratorní, obapolné, darování podmíněné a s příkazem etc.). Je možné účinky ustanovení o darování promítnout do dalších oblastí soukromého práva a zkoumat i jejich eventuální interferenci s dalšími instituty výslovně v OZ 2012 upravenými (započtení na povinný díl a dědický podíl), jež slouží k ochraně práv darováním znevýhodněných dědiců. Pozornost lze věnovat také otázce nabývání vlastnictví u darování, možnosti odstoupit od darovací smlouvy a zejména složité problematice revokací uskutečněních darování.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.