Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Slabší strana v soukromém právu
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Tato práce se dotýká hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní úpravou slabší strany, a to nejen otázky povahy „slabosti“ (relativní, absolutní, materiální a formální), charakteristiky jednotlivých soukromoprávních subjektů, ekonomické síly, stavu potřebnosti a dalších kritérií, jak jsou vymezeny v ustanoveních OZ (a dále dovozovány naukou), ale věnuje se i celkovému významu nově koncipovaných institutů podnikatele/spotřebitele a profesionála/neprofesionála. Účinky ustanovení §433 o slabší straně a zneužití hospodářského postavení se promítají do dalších oblastí soukromého (omezeně i veřejného) práva a je třeba zkoumat i jejich eventuální interferenci s dalšími instituty výslovně v OZ 2012 upravenými. Pozornost je možno věnovat také ochraně slabší strany v evropských projektech.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.