Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Slabší strana v soukromém právu
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Tato práce se dotýká hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní úpravou slabší strany, a to nejen otázky povahy „slabosti“ (relativní, absolutní, materiální a formální), charakteristiky jednotlivých soukromoprávních subjektů, ekonomické síly, stavu potřebnosti a dalších kritérií, jak jsou vymezeny v ustanoveních OZ (a dále dovozovány naukou), ale věnuje se i celkovému významu nově koncipovaných institutů podnikatele/spotřebitele a profesionála/neprofesionála. Účinky ustanovení §433 o slabší straně a zneužití hospodářského postavení se promítají do dalších oblastí soukromého (omezeně i veřejného) práva a je třeba zkoumat i jejich eventuální interferenci s dalšími instituty výslovně v OZ 2012 upravenými. Pozornost je možno věnovat také ochraně slabší strany v evropských projektech.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.