Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt:
Prezentovat schopnost praktické aplikace vybraných marketingových v podmínkách vybraného trhu a vybrané skupiny zákazníků.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia