Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zánik nájmu bytu/domu
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Tématem této práce je zánik nájmu bytu (domu). Cílem práce je zhodnotit efektivitu současné právní úpravy nájmu bytu a identifikovat její případné nedostatky. Dílčím cílem je pak formulovat návrhy de lege ferenda, které by mohly řešit zjištěné problémy aktuální úpravy. Práce je za účelem naplnění stanovených cílů rozdělena do sedmi kapitol, které jsou dále členěny na jednotlivé podkapitoly. První kapitola se zaměřuje na nájem bytu obecně, důraz je kladen zejména na definici pojmu byt dle právní úpravy v českých předpisech a vymezení nájemní smlouvy spolu s jejími základními pojmovými znaky. Druhá kapitola obsahuje stručný přehled historického vývoje nájmu se zaměřením primárně na nájem bytu. Třetí kapitola pojednává obecně o způsobech zániku nájmu bytu a odlišuje absolutní a relativní zánik nájmu bytu. Čtvrtá kapitola popisuje jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu vyjma výpovědi. Výpovědi – jako nejfrekventovanějšímu způsobu zániku nájmu bytu – je totiž věnována samostatná kapitola pátá, která pojednává jednak o výpovědi ze strany nájemce a jednak o výpovědi ze strany pronajímatele. Dále v návaznosti na aktuální právní úpravu oba typy výpovědí klasifikuje a popisuje jejich specifické náležitosti a charakteristiky. Šestá kapitola je pak určena zvláštním typům zániku bytu, ke kterým patří zánik nájmu služebního bytu, bytu zvláštního určení a rovněž družstevního bytu. Sedmá kapitola se pak věnuje problematice, kterou je odevzdání bytu pronajímateli a souvisejícím aspektům. V závěru práce jsou pak shrnuta nejvýznamnější zjištění a formulována doporučení autora práce k případným nedostatkům současné úpravy.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.