Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zánik nájmu bytu/domu
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary:
Tématem této práce je zánik nájmu bytu (domu). Cílem práce je zhodnotit efektivitu současné právní úpravy nájmu bytu a identifikovat její případné nedostatky. Dílčím cílem je pak formulovat návrhy de lege ferenda, které by mohly řešit zjištěné problémy aktuální úpravy. Práce je za účelem naplnění stanovených cílů rozdělena do sedmi kapitol, které jsou dále členěny na jednotlivé podkapitoly. První kapitola se zaměřuje na nájem bytu obecně, důraz je kladen zejména na definici pojmu byt dle právní úpravy v českých předpisech a vymezení nájemní smlouvy spolu s jejími základními pojmovými znaky. Druhá kapitola obsahuje stručný přehled historického vývoje nájmu se zaměřením primárně na nájem bytu. Třetí kapitola pojednává obecně o způsobech zániku nájmu bytu a odlišuje absolutní a relativní zánik nájmu bytu. Čtvrtá kapitola popisuje jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu vyjma výpovědi. Výpovědi – jako nejfrekventovanějšímu způsobu zániku nájmu bytu – je totiž věnována samostatná kapitola pátá, která pojednává jednak o výpovědi ze strany nájemce a jednak o výpovědi ze strany pronajímatele. Dále v návaznosti na aktuální právní úpravu oba typy výpovědí klasifikuje a popisuje jejich specifické náležitosti a charakteristiky. Šestá kapitola je pak určena zvláštním typům zániku bytu, ke kterým patří zánik nájmu služebního bytu, bytu zvláštního určení a rovněž družstevního bytu. Sedmá kapitola se pak věnuje problematice, kterou je odevzdání bytu pronajímateli a souvisejícím aspektům. V závěru práce jsou pak shrnuta nejvýznamnější zjištění a formulována doporučení autora práce k případným nedostatkům současné úpravy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private Law
N-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.