Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zánik nájmu bytu/domu
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Tématem této práce je zánik nájmu bytu (domu). Cílem práce je zhodnotit efektivitu současné právní úpravy nájmu bytu a identifikovat její případné nedostatky. Dílčím cílem je pak formulovat návrhy de lege ferenda, které by mohly řešit zjištěné problémy aktuální úpravy. Práce je za účelem naplnění stanovených cílů rozdělena do sedmi kapitol, které jsou dále členěny na jednotlivé podkapitoly. První kapitola se zaměřuje na nájem bytu obecně, důraz je kladen zejména na definici pojmu byt dle právní úpravy v českých předpisech a vymezení nájemní smlouvy spolu s jejími základními pojmovými znaky. Druhá kapitola obsahuje stručný přehled historického vývoje nájmu se zaměřením primárně na nájem bytu. Třetí kapitola pojednává obecně o způsobech zániku nájmu bytu a odlišuje absolutní a relativní zánik nájmu bytu. Čtvrtá kapitola popisuje jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu vyjma výpovědi. Výpovědi – jako nejfrekventovanějšímu způsobu zániku nájmu bytu – je totiž věnována samostatná kapitola pátá, která pojednává jednak o výpovědi ze strany nájemce a jednak o výpovědi ze strany pronajímatele. Dále v návaznosti na aktuální právní úpravu oba typy výpovědí klasifikuje a popisuje jejich specifické náležitosti a charakteristiky. Šestá kapitola je pak určena zvláštním typům zániku bytu, ke kterým patří zánik nájmu služebního bytu, bytu zvláštního určení a rovněž družstevního bytu. Sedmá kapitola se pak věnuje problematice, kterou je odevzdání bytu pronajímateli a souvisejícím aspektům. V závěru práce jsou pak shrnuta nejvýznamnější zjištění a formulována doporučení autora práce k případným nedostatkům současné úpravy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.