Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. David Sedláček
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: JUDr. David Sedláček
Summary: Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu (Arbitration and subsidiary applicability of Civil Procedure) Analytické zpracování východisek přiměřeného použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozd. předpisů, v návaznosti na alternativní rozhodování sporů v režimu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozd. předpisů. Autor se bude zaměřovat zejména na problematiku subsidiarity o.s.ř. v návaznosti na rozhodčí řízení ad hoc, a to zejména, pokud jde o pravidla projednání věci v těchto druhích arbitráže.

There are no limitations of the topic