Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. David Sedláček
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: JUDr. David Sedláček
Abstrakt: Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu (Arbitration and subsidiary applicability of Civil Procedure) Analytické zpracování východisek přiměřeného použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozd. předpisů, v návaznosti na alternativní rozhodování sporů v režimu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozd. předpisů. Autor se bude zaměřovat zejména na problematiku subsidiarity o.s.ř. v návaznosti na rozhodčí řízení ad hoc, a to zejména, pokud jde o pravidla projednání věci v těchto druhích arbitráže.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia