Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Stav témy:
schválené (Mgr. Jan Skipala - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra cizích jazyků - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Adam Fireš

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia