Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Státní dohled nad exekuční činností
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol: JUDr. David Sedláček
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice státního dohledu nad exekuční činností realizovanou soudními exekutory, a to z pohledu dohledu realizovaného Ministerstvem spravedlnosti a v dílčím rozsahu vykonávaného soudy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia