Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Michal Červinka, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:3
Navrhol:
Ing. Michal Červinka, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia