Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Abstrakt:
Obsahem práce je návrh efektivní komunikace firmy podnikající v oblasti služeb. Důraz je kladen na nové formy digitální komunikace a WOM.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia