Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Zpracování analýzy konkurence a konkurenčního prostředí a následné provedení výzkumu silných a slabých stránek firmy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia