Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:3
Navrhol: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Zpracování analýzy konkurence a konkurenčního prostředí a následné provedení výzkumu silných a slabých stránek firmy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia