Zadanie záverečnej práce – Ing. Vilém Procházka – VŠPPp N-EM-PDM komb [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Katedra marketingu a hodnototvorných procesů
 Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
2017/2018
 
 

 
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Vilém Procházka
Studijní program:Ekonomika a management
Obor:Podnikání
ID studenta:21316
Studijní středisko:Praha
  
Název:Zavádění standardů systému řízení do malé B2B firmy
  
Název anglicky:Implementation of management system standards in a small B2B company
  
Základní cíle práce:Cílem práce je zavedení standardu systému řízení kvality ISO 9001 a standardu řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001 do malé B2B firmy KangoGift, Inc. Práce bude vycházet z teoretické rešerše stávajících standardů včetně analýzy požadavků na systém řízení kvality v kontextu situace konkrétní firmy. V rámci praktické části bude brán v úvahu pravděpodobný budoucí vývoj firmy, poté na základě výstupů a doporučení vyplývajících z analýzy současného stavu bude zahájena příprava na změny ve stávajícím systému řízení, případně i implementace vybraných požadavků dle momentálních potřeb firmy.
  
Rámcová osnova:
 1.  Analýza požadavků firmy
 2. Shrnutí požadavků ISO standardů
 3. Analýza stávajícího stavu systému řízení
 4. Tvorba doporučení na změny systému řízení
 5. Implementace doporučených změn
 6. Plán budoucích kroků
  
Seznam odborné literatury:
 1. International Organization for Standardization. ISO 9001:2015. 5. vyd. 2015. ISBN 978-9267106779
 2. International Organization for Standardization. ISO/IEC 27001:2013. 2. vyd. 2013. ISBN 978-9267107172
 3. International Organization for Standardization. ISO/IEC 27002:2013. 2. vyd. 2013. ISBN 978-9267107189
 4. NENADÁL, R. – NOSKIEVIČOVÁ, D. – PETŘÍKOVÁ, R. – PLURA, J.: Moderní management jakosti. 1. vyd. 2011. ISBN 978-80- 7261-186- 7
 5. POMPON, Raymond. IT Security Risk Control Management: An Audit Preparation Plan. 1. vyd. 2016. ISBN 978-1484221396
 6. TRICKER, Ray. ISO 9001:2015 for Small Businesses. 6. vyd. 2016. ISBN 978-1138025837
  
Datum zadání:listopad 2017
  
Datum odevzdání:květen 2018Bc. Vilém Procházka
Autor práce
 Elektronicky schváleno: 15. 12. 2017
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Vedoucí práce
 
 
 
Elektronicky schváleno: 21. 12. 2017
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Vedoucí katedry
 Elektronicky schváleno: 13. 1. 2018
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Rektorka VŠPP