Zadanie záverečnej práce – Ing. Jiří Šťastný – VŠPPb N-EM-PDM komb [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Katedra marketingu a hodnototvorných procesů
 Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
2017/2018
 
 

 
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jiří Šťastný
Studijní program:Ekonomika a management
Obor:Podnikání
ID studenta:24123
Studijní středisko:Brno
  
Název:Age management a jeho možnosti využití v konkrétní praxi
  
Název anglicky:Age management and possibility usage in particular practice
  
Základní cíle práce:Na základě teoretických východisek (literární rešerše) a
dostupných zkušeností v tuzemsku a zahraničí poukázat na možnosti
využití age managementu v konkrétní praxi Armády ČR.
  
Rámcová osnova:
 1. Úvod
 2. Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
 3. Problematika "age managementu" (vývoj, současný stav, možnosti
  využití v praxi)
 4. Možnosti využití v prostředí Armády ČR (specifika, zvolená metodika
  šetření)
 5. Výstupy z šetření, návrhy a doporučení
 6. Závěr
  
Seznam odborné literatury:
 1. URBANCOVÁ, H. Age management v organizacích: Praktické využití a přínosy. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. 260 s. ISBN 978-80-7552-772-1.
 2. BOSNIČOVÁ, N. -- NOVOTNÝ, P. -- BŘENKOVÁ, J. Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat: možnosti uplatnění age managementu v České republice : průvodce pro jednotlivce, organizace a společnost. Plzeň: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2014. ISBN 978-80-904531-7-3.
 3. ŠTERN, P. -- ŽÁKAVEC, J. -- KALOUSOVÁ, P. Age management: jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku a demografických změn. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. ISBN 978-80-260-8019-0.
 4. ČASTORÁL, Z. Základy moderního managementu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 0 ISBN 978-80-86723-76-1.
 5. VODÁČKOVÁ, O. -- VODÁČEK, L. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1.
 6. STEPHENS, T. -- ARMSTRONG, M. Management a leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4.
 7. DĚDINA, J. -- ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-2149-1.
  
Datum zadání:listopad 2017
  
Datum odevzdání:květen 2018Bc. Jiří Šťastný
Autor práce
 Elektronicky schváleno: 15. 12. 2017
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Vedoucí práce
 
 
 
Elektronicky schváleno: 21. 12. 2017
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Vedoucí katedry
 Elektronicky schváleno: 13. 1. 2018
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Rektorka VŠPP